Redan från årsskiftet införs några nya förändringar i AB som gäller för medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag.

Som en del i den större uppgörelsen kring nytt omställningsavtal och höjda avsättningar till tjänstepension, har Vårdförbundet och SKR/Sobona utöver vissa ändringar i AB, kommit överens om att AB 20 ska gälla också för Vårdförbundet.

Nya delar i AB från 1 januari 2022

  • Sjuklönen i § 28 anpassas till att SGI-taket för sjukpenning höjs från 8 till 10 prisbasbelopp 1 januari 2022. (från 32 000 till 40 000 kr/månad)

  • Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida blir 3 månader istället för 1 månader vid projektanställning. Den anställde har fortsatt 1 månads uppsägningstid vid egen uppsägning.

Innehåll i AB 20 – gäller för Vårdförbundet från 1 januari 2022

  • Halverad kvalifikationstid för föräldrapenningtillägg från 365 dagar till 180 dagar. Detta gäller oavsett om föräldraledigheten är pågående eller påbörjad efter 1 januari 2022.  En arbetstagare kan alltså kvalificera sig för föräldrapenningtillägget och få det utbetalat under en pågående föräldraledighet, utan att behöva invänta en ny ledighetsperiod. Bestämmelsen gäller inte retroaktivt.

  • Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp per 2022-01-01 med 3,0 procent samt 2022-04-01 med 2,4 procent.

  • OB-tillägg för pingsthelgen sänks och ersätts som vanlig helg. Värdet för pingsthelgen har fördelats om till att höja ersättningen för helg och helgnatt samt för vardagsnatt.

  • Högre ersättning för flyttad semester till period utanför juni-augusti, från tidigare endast i extra betalda semesterdagar till att även ge pengar (5 000 kronor vid förläggning av högst 14 semesterdagar under juni-augusti, för förläggning av 15–19 dagar är motsvarande engångsbelopp 3 000 kronor). Tidigare fanns ingen siffra angiven i AB, men många av Vårdförbundets medlemmar fick ändå ganska höga ersättningar för flyttad semester. Detta gör att Vårdförbundet ser de nya sifforna som ett golv, inte ett tak.

  • Behovet av att ange arbetstagares arbetstid i schema tydliggörs, liksom ett stycke som slår fast att schema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar innan det börjar gälla.

  • En ”nationell timbank” med upp till +/- 11 timmar kan föras mellan beräkningsperioder vid förläggning av ordinarie arbetstid. Tillämpning av denna bestämmelse förutsätter en beräkningsperiod om minst 4 veckor. Bestämmelsen avser arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd vardag såväl som sön- och helgdag

  • Den tidigare bestämmelsen i AB om civil- och värnplikt, vilken under avtalsrörelsen 2012 ersattes av en central och lokal protokollsanteckning i samtliga HÖK/ÖLA, har nu återinförts i AB men har uppdaterad titel, text och delvis nytt innehåll. Syftet med förändringen är att tydliggöra när ersättning enligt bestämmelsen ska utges samt förtydligande av när inlämning av ledighetsansökan bör ske till arbetsgivaren

Ändring i HÖK 19 från 1 januari 2022

  • Det införs en protokollsskrivning som innebär att det krävs lokalt kollektivavtal för att den ”nationella timbanken” (se ovan) ska gälla.

Fler förändringar kommer att genomföras från 1 oktober 2022, förutsatt att lagstiftning kring ny lag om anställningsskydd och statligt omställningsstudiestöd genomförs. En redogörelse för dessa kommer senare under 2022.