I år infaller vår nationaldag den 6 juni 2021 på en söndag. Får jag ledigt en annan dag då undrar flera, eftersom den 6 juni ersatte Annandag pingst, som jämt infaller på en måndag?

Lagstiftningen ger ingen rätt till en extra ledig dag utan det är i kollektivavtalet som det kan finnas reglerat. Reglerna kan skilja sig åt beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av. Se nedan vad som gäller för olika kollektivavtal.

Vet du inte vilket kollektivavtal du omfattas av kontakta Vårdförbundet Direkt.

För dig som jobbar inom region eller kommun

  • Allmänna bestämmelser (AB) § 13 mom 2
    (gäller de som har en ordinarie arbetstid förlagd måndag till fredag):

Avtalstext

Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på Annandag pingst och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret. Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med verksamhetens krav.

För dig som jobbar i privat sektor

·       Bransch E (vård, behandling och övrig omsorg)

·       Bransch F (äldreomsorg), § 5 mom 1

Avtalstext

Om inte arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffat avtal om annat har medarbetare, med ordinarie arbetstid förlagd måndag till och med fredag, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag, under förutsättning att medarbetaren arbetar i anslutning till den 6 juni och anställningen består denna dag. Utläggning av ledigheten sker någon gång under det aktuella kalenderåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

För dig som jobbar i privat sektor

·       Bransch Ambulans, § 5 mom 9

Avtalstext

Om inte arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation träffat avtal om annat har medarbetare, med ordinarie arbetstid förlagd måndag till och med fredag, rätt till en dags ledighet under de år som nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag, under förutsättning att anställningen består denna dag. Utläggning av ledigheten sker någon gång under det aktuella kalenderåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

Bakgrund

Nationaldagen den 6 juni blev lagstadgad helgdag år 2005 och ersatte då Annandag pingst som alltid infaller på en måndag och som tidigare var röd dag. Eftersom den 6 juni kan infalla på olika veckodagar uppstår ofta frågor om vad som gäller kring ledighet när nationaldagen infaller på en helg. I många kollektivavtal finns det reglerat om en extra ledig dag när det inträffar.