Detta kan locka tillbaka sjuksköterskor

Högre lön, större kontroll över den egna arbetssituationen samt rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid. Det är de tre viktigaste faktorerna som skulle få sjuksköterskor som lämnat yrket att återvända.

Brist på sjuksköterskor anges ofta som anledningen till att vårdplatser i Sverige stängs. År 2014 fanns cirka 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen – ungefär 8 procent av dem arbetade inom andra yrken. Statistiska Centralbyrån, SCB, genomförde under hösten 2016 en enkätundersökning och fick svar från cirka 4 200 legitimerade sjuksköterskor som alla valt att lämna vården. Sex av tio av de som lämnat yrket kan tänka sig att återvända, om villkoren är de rätta.

Bristande påverkan vanligaste orsak

Den vanligaste anledningen till att lämna sjuksköterskeyrket – 60 procent angav detta – var en begränsad möjlighet att styra över den egna arbetssituationen. Omkring 50 procent uppgav att arbetsbelastningen i förhållande till arbetstid spelade en stor eller helt avgörande roll i beslutet. Drygt hälften ansåg att lönen i förhållande till arbetsbörda var anledningen. Runt 45 procent angav psykisk påfrestning som exempelvis stress – lika många angav bristfälligt ledarskap.

Rotation får flest att sluta

Drygt 40 procent av dem som arbetade blandade tider under dygnet svarade att arbetstiderna bidrog helt eller till stor del till att de slutade sin senaste anställning som sjuksköterska. Motsvarande andel för dem som enbart arbetade natt var cirka 25 procent. Knappt 5 procent bland dem som enbart arbetade dag angav arbetstiderna som skäl.

Yngre mer intresserade av att återvända

Cirka 65 procent i åldrarna 25-49 år uppgav att de kunde tänka sig att återvända till sjuksköterskeyrket. Motsvarande i åldrarna 50-65 var 50 procent.

Läs hela undersökningen på SCB:s hemsida.