Många privata arbetsgivare vill nu låna ut personal från verksamhet med mindre beläggning till delar där det är större behov. Det kan också komma begäran om att lånas ut till andra bolag inom en koncern och även från privat verksamhet till region eller kommun. Här reder vi ut vad som gäller och vad du bör tänka på om du överväger att frivilligt ställa upp och arbeta hos en annan arbetsgivare.

Covid-19 innebär en extraordinär situation i samhället och har lett till stora påfrestningar på många verksamheter i vården. Det finns en stark vilja hos Vårdförbundets medlemmar att vara solidariska och lösa de utmaningar vården ställs inför. Situationen får dock inte utnyttjas av arbetsgivaren genom att du mot din vilja omplaceras utanför din arbetsskyldighet och ditt anställningsavtal. Vårdförbundet anser att många frågor och situationer ska kunna lösas i dialog mellan arbetsgivaren, Vårdförbundet och dig som enskild medarbetare.

Arbetsgivaren har rätt att arbetsleda dig inom ramen för den arbetsskyldighet som gäller för din anställning. MEN om arbetsgivaren aviserar att du mot din vilja ska utföra helt andra arbetsuppgifter och/eller lånas ut för arbete hos en annan arbetsgivare (ett annat bolag inom samma koncern, en region eller en kommun) och du bedömer att detta ligger utanför din arbetsskyldighet måste du agera skyndsamt. Kontakta då genast Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen alternativt Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för att få hjälp. Vårdförbundet kommer att bedöma ditt ärende och kan vid behov påkalla förhandling och vidta andra åtgärder.

OBS! Det är mycket viktigt att du inte på egen hand vägrar utföra arbetet enligt arbetsgivarens anvisningar, eftersom ett sådant agerande kan få allvarliga arbetsrättsliga konsekvenser för dig.  

Checklista – att tänka på innan du skriver under

Med detta sagt kan du dock frivilligt komma överens med din arbetsgivare om att tillfälligt förflyttas eller lånas ut till en annan arbetsgivare. Vi rekommenderar att du noga går igenom checklistan nedan innan du diskuterar detaljerna med din arbetsgivare.

Fundera också på vilka villkor du tycker ska gälla och vilka ersättningar du tycker att du ska ha. Du har ett utmärkt förhandlingsläge – din kompetens är efterfrågad och arbetsgivaren har ett behov.

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

 1. Överenskommelsen med arbetsgivaren är frivillig och bör ske i skriftlig form. Se till att få den underskriven av både dig och din chef.
 2. Överenskommelsen ska vara ett tidsbegränsat tillägg till ditt ordinarie anställningsavtal.
 3. Ange vilken period tilläggsavtalet ska gälla (viktigt att ange när det ska upphöra).
 4. Tilläggsavtalet bör innehålla en reglering som ger dig möjlighet att avsluta tilläggsavtalet i förtid och återgå till ordinarie placering.  
 5. Det bör klart framgå att det ordinarie anställningsavtalet och tidigare placering fortsätter gälla oförändrat när tilläggsavtalet upphört.
 6. Ange till vilken arbetsgivare/arbetsplats/avdelning/ort förflyttningen ska ske. 
 7. Ange vilka arbetsuppgifter och vilken funktion du ska ha.
 8. Ange vilka arbetstider/schema du ska ha. Jämför de nya arbetstiderna med ditt ordinarie arbetstidsmått och schema som är det du vanligtvis får lön och ersättningar för. Om du förväntas arbeta mer än du brukar göra, bör du också få mer i lön/ersättningar.
 9. Ange vilken ob-ersättning och övertidsersättning som ska utgå.
 10. Ange vilken ersättning för resekostnad/bilersättning och restid som ska utgå.
 11. Ange vilken ersättning för boende och måltider som ska utgå.
 12. Ange vilken extra ersättning som därutöver ska utgå för förflyttningen i sig. En lämplig nivå kan vara minst 3 000 kronor extra per arbetspass, utöver ordinarie lön och övriga ersättningar enligt ovan. 
 13. Ange namn och kontaktuppgifter till den chef/chefer som är närmast arbetsmiljöansvarig på den tillfälliga arbetsplatsen.
 14. Ange namn och kontaktuppgifter till det skyddsombud som är ansvarig för skyddsområdet på den tillfälliga arbetsplatsen.
 15. Ange vilka försäkringar som ska gälla.
 16. Precisera vilken introduktion/utbildning du ska få.
 17. Ange hur praktiska frågor kring frånvaroanmälan ska ske.      
 18. Om din arbetsgivare har kollektivavtal kan mycket av det som tas upp i punkterna ovan redan vara reglerat. Se över om du är nöjd med vad som står i kollektivavtalet eller om du skulle vilja ha något annat istället, till exempel när det gäller ersättningar. Normalt finns inget hinder att komma överens om högre ersättningar än vad som annars gäller i kollektivavtalet.