Socialstyrelsen kom i februari 2018 ut med en ny rapport om Kompetensförsörjning och patientsäkerhet. Undersökningen visar att det finns ett samband mellan såväl otillräcklig bemanning som kompetens och risker för vårdskador.

Rapporten Kompetensförsörjning och patientsäkerhet – Hur brister i bemanning och kompetens påverkar patientsäkerheten publicerades i februari 2018.

Rapporten om Kompetensförsörjning och patientsäkerhet

Här är ett utdrag ur rapportens sammanfattning

Undersökningen visar att verksamheter som har stora problem med bemanning eller kompetens upplever negativa konsekvenser, risker för vårdskador och förekomst av vårdskador.

Brister i bemanning och kompetens (formell eller erfarenhet) bedöms som ett stort problem av verksamhetscheferna i enkätundersökningen. I första hand saknas specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor. Problematiken med otillräcklig bemanning och kompetens upplevs som mer påtaglig och utbredd nu än tidigare, även om det är variationer över landet.

Bristerna medför olika konsekvenser och den allra vanligaste negativa konsekvensen är ökad arbetsbelastning för personalen enligt verksamhetscheferna. Framför allt är ihållande stress utan möjlighet till återhämtning problematisk eftersom stress ofta ökar risken för misstag. Dessutom innebär en hög arbetsbelastning ökad risk för att grundproblemet förstärks ytterligare genom sjukskrivningar eller hög personalomsättning. Andra vanliga konsekvenser är utlokalisering av patienter och brister i personalkontinuitet. Dessa och andra negativa konsekvenser medför risker för att vårdskador uppstår.

Bakgrunden 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Fokus har legat på akutsjukvård och förlossningsvård och har särskilt omfattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska.