Vårdförbundet har sedan pandemin bröt ut pekat på arbetsgivarens ansvar att se till att ingen medarbetare blir sjuk eller skadas till följd av bristande rutiner och skydd på arbetsplatsen och att försiktighetsprincipen ska följas. Nu har Arbetsmiljöverket vid inspektion gjort förtydliganden som går i linje med Vårdförbundet.   

Arbetsmiljöverket har gjort förtydliganden kring smittspridning och ventilation. Förtydligandet ger arbetsgivaren ansvar vad gäller att se till att arbetstagare har tillräcklig skyddsutrustning i lokaler med misstänkt eller konstaterad Covid-19 som kan kopplas till ventilation.  

För Vårdförbundets medlemmar innebär detta att det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning av hela arbetsplatsen för att minska risken för smitta där även fråga om ventilationskapacitet ska ingå.  

Så smittar Coronaviruset 

Coronaviruset är ett smittämne i riskklass 3, vilket innebär att det kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare. Det är klarlagt att Coronaviruset SARS-CoV-2 smittar genom droppar som innehåller viruspartiklar och som på olika sätt kan överföras från en infekterad individs luftvägar till en annan individs luftvägar.  Luftdroppar eller aerosol bildas vid så kallade aerosolskapande arbetsmoment och kan även bildas vid tal, skratt, hosta, utandning, med mera. 

Vårdförbundets hållning 

Eftersom Coronaviruset är i riskklass 3 så är Vårdförbundets hållning att Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) alltid ska följas. Det innebär att personlig skyddsutrustning ska användas för att förhindra smitta och att riskbedömningar enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska göras vid varje förändring av arbetssituationen. 

Arbetsmiljön ska riskbedömas i anslutning till den miljö och det arbete som ska utföras vad gäller fysisk närhet, tid och göromål. 

Arbete som utförs i enskilt hem eller i slutet rum 

Vid arbete som utförs i enskilt hem och i rum hos omsorgstagare/patient som är misstänkt eller är konstaterad smittad ska andningsskydd i klass FFP2, FFP3 eller motsvarande användas. Av rutin på arbetsplats ska det framgå att andningsskydd ska användas i kombination med skyddsglasögon eller visir och tas på innan arbetstagarna går in till omsorgstagaren/patienten. 

Ventilation viktig men inte tillräcklig 

Ventilation i en lokal påverkar koncentrationen av smittbärande aerosoler i luften och därmed risken för smitta inomhus. I bostäder och i omsorgstagares privata rum på äldreboenden bör luften i ett rum bytas ut på ca två timmar, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation, FoHMFS 2014:18. Detta luftutbyte är dock inte alltid tillräckligt för att vädra ut aerosol.  

Vårdförbundets ställningstagande i korthet  

  • Vid risk eller konstaterad smitta av Covid-19: Skyddsutrustningen ska vara personlig och den ska bestå av andningsskydd och visir. 
  • Ventilation kan vara otillräcklig, i synnerhet i privata bostäder där koncentrationen av smittämnen kan vara hög. Här gäller samma krav på personlig skyddsutrustning som andningsskydd och visir. 
  • Vårdförbundets skyddsombud ska i samarbete med huvudskyddsombud föra dialog om de vägledningar som Vårdförbundet har samt uppmärksamma dessa frågor gentemot arbetsgivare på arbetsplats.