Rimlig storlek på arbetsgruppen, balans mellan krav och befogenheter samt tillgång till administrativa stödresurser är det som krävs, enligt cheferna inom hälso- och sjukvården. Det visar Vårdförbundets chefsenkät med drygt 1 300 svarande. Den absolut största utmaningen enligt cheferna är dock kompetensförsörjningen, idag lägger cheferna för mycket tid på akuta bemanningsproblem.

Vårdförbundet genomför återkommande undersökningar bland medlemmar i chef- och ledarposition. Den undersökning som genomfördes under 2018 hade två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvalitativa delen omfattande analys av tusentals svar på öppna frågor om framgångsfaktorer för bra ledarskap och om framtidsutmaningarna.

- Rapporten visar att de viktigaste förutsättningarna för att kunna utöva ett bra ledarskap är tid för medarbetarna, tillgång till nära och självständiga stödfunktioner, tillit och stöd från sin egen chef och ledning, tydligt beslutsmandat och kontinuerlig ledarskapsutveckling, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Så här sammanfattas chefernas svar i en film

Cheferna har nyckelrollen

Cheferna menar att hälso- och sjukvården har flera framtidsutmaningar, som att hitta nya arbetssätt, hantera digitaliseringen och möta en växande grupp multisjuka äldre. Deras överlägset största problem är dock att rekrytera och behålla rätt kompetens – en majoritet av cheferna listade "kompetensförsörjningen" som sin främsta framtida utmaning.

- Vårdens chefer och ledare har nyckelroller i att utveckla hälso- och sjukvården för patienter och medarbetare, men de tvingas idag lägga för mycket tid på att lösa akuta bemanningsproblem. För att kunna leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård måste man ha någon att leda, säger Sineva Ribeiro.

Villkor och lön

Delrapporten visar också att många chefer vill se ett bättre samarbete mellan olika huvudmän och vårdgivare och bättre samverkan mellan primärvård och kommunal vård i takt med att vården flyttas närmare patienterna.

- Cheferna måste få mandat att rekrytera personal med hjälp av attraktiva villkor. Det handlar naturligtvis om en bra lön, men också att kunna erbjuda en god löneutveckling där särskild yrkesskicklighet, erfarenhet och specialistutbildning premieras. Förbättrad arbetstidsförläggning och mer vila och återhämtning är andra viktiga frågor för att locka och behålla kompetent personal, säger Sineva Ribeiro.

- Chefernas egna löner bör också höjas, det handlar om att värdera deras kompetens och erfarenhet högre. Dessutom fungerar chefernas lönenivåer som ett "tak" för medarbetares löneutveckling. Vi kommer att driva på både gentemot den nya regeringen och i årets stora avtalsförhandling med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där vi yrkar på 10 000 kronor mer i månaden till bland andra särskilt yrkesskickliga chefer, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets och våra chefsmedlemmars förslag på lösningar

• Sänk antalet medarbetare per chef till 10-25 personer. Chefer ska leda ett rimligt antal medarbetare för att kunna göra ett bra jobb.

• Rätt att sätta lön för att lyckas rekrytera. Ansvar och befogenheter måste överensstämma bättre. Exempelvis måste cheferna ges mandat att sätta individuell och differentierad lön för att attrahera och behålla medarbetare.

• Mer tid till verksamhetsutveckling, än de 10-30 procent av sin arbetstid som cheferna kan avsätta idag.

• Administration som hjälper – inte stjälper. Felriktad administration och en icke fungerande förvaltningsorganisation skapar idag omfattande merjobb för vårdens chefer.

• Ledarskapsutveckling och egen mentor. Vårdförbundet vill se en akademisk ledarskapsutbildning för vårdens chefer och alla chefer måste få fortlöpande utbildning och tillgång till mentorer, inom ramen för ordinarie arbetstid.

• Låt cheferna ta täten i digitaliseringen. Öka takten mot "vision E-hälsa" och involvera cheferna i beslut och implementering.

• Ställ om till personcentrerad vård. Vårdförbundet vill se en personcentrerad nära vård med jämlik hälsa för alla. Cheferna är nyckelpersoner i den utvecklingen. Staten bör visa vägen genom att i ett första steg avsätta 100 miljoner kronor för att bidra till fortsatt utveckling på området.

Om undersökningen

• Genomfördes via webbenkät under perioden 6 mars – 8 april

• Enkäten skickades till drygt 3 000 chefs- och ledarmedlemmar inom Vårdförbundet och besvarades av 1 340 av dessa, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent

• De öppna svaren i enkäten har bearbetats via induktiv innehållsanalys.