Den 1 oktober 2023 träder de nya reglerna i kraft som ska garantera att du som arbetar i region, kommun eller kommunala bolag får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Här berättar vi mer om reglerna och hur vi på olika sätt förbereder för att övergången ska bli så bra som möjligt.

Se Vårdförbundets 8 måsten för hållbart yrkesliv

Det var under hösten 2022 som Vårdförbundet tillsammans med Kommunal förhandlade med SKR och Sobona om nya skärpta regler kring dygnsvila i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, AB (de skärpta reglerna gäller alla som omfattas av AB).  Bakgrunden var att EU-kommissionen ifrågasatt om AB uppfyllde kraven i EU:s arbetstidsdirektiv.

Förändringarna är ett viktigt steg i Vårdförbundets arbete för ett hållbart yrkesliv, särskilt för dig som arbetar dygnets alla timmar. Förändringarna utgår från att skyddslagstiftningen ska följas och att du ska få bättre arbetsmiljö, större förutsägbarhet i schemat och möjlighet till ordentlig vila och återhämtning.

Fram till 1 oktober arbetar vi intensivt med att förbereda för införandet av de nya reglerna. Både förtroendevalda i avdelningsstyrelser och ombudsmän har fått utbildning. Det pågår nu dessutom utbildningar riktade till förtroendevalda på arbetsplats – om du ännu inte fått information om detta, kontakta din avdelning och hör hur deras planer ser ut.

Vårdförbundet har också löpande avstämningar och samtal med både andra fackliga organisationer och med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, för att säkra en likartad hantering av frågor som dyker upp och för att hålla en gemensam linje gällande tillämpningen av de nya reglerna.

Vad gäller för bemanningspersonal och anställda i privat sektor?

De nya reglerna i AB omfattar alla anställda i region, kommun och kommunalt bolag. Offentlig verksamhet som förlägger bemanningspersonal i schema ska tillämpa samma regler även på dessa personer. Under våren förhandlas dygnsviloreglerna in även i avtalen på privat sektor, för att säkra motsvarande skydd även för privatanställda.

Behov av nytänkande kring schemaläggning för att säkra dygnsvilan

På många håll behöver man tänka nytt för att kunna lägga scheman i enlighet med de skärpta reglerna. Det kan också bli tydligt att det behövs fler kollegor för att alla ska få sin lagstadgade rätt till dygnsvila – det kommer inte längre att vara möjligt att bedriva en verksamhet som bygger på att medarbetarna täcker upp med övertid och utebliven återhämtning.

Här har förtroendevalda på arbetsplats en viktig roll att medverka till nytänkande kring hållbar schemaläggning. Ta höjd för att omhänderta Vårdförbundets 8 måsten för ett hållbart yrkesliv, där dygnsvilan är ett av måstena.

Rutiner för hantering av eventuella undantag

För de fall där arbetsgivaren gjort gedigna försök att förlägga schema enligt regeln, om minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila, men ändå ser att något av de planerade undantagen kommer behöva tillämpas på Vårdförbundets yrkesgrupper, ska det MBL-förhandlas med Vårdförbundet.

Dessa förhandlingar sker enligt strikta rutiner, och föregås av en central bedömning och genomförs sedan av särskilt utsedda lokala ombudsmän. Det är alltså viktigt att du som förtroendevald inte för några samtal med arbetsgivaren om eventuella undantag, utan endast medverkar vid schemaläggning enligt regeln.

Förändringarna i korthet

Reglerna förtydligar rätten till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila och att arbete och vila ska alternera. De nya reglerna kräver också att det ska vara möjligt för dig att se i schemat när du ska arbeta och när du ska få din vila.

Det finns begränsade möjligheter till undantag, både vad gäller planerad arbetstidsförläggning och oförutsedda händelser. Om du har fått din dygnsvila inskränkt har du stärkt rätt till kompenserande vila och det förtydligas på vilket sätt den ska ges. Undantag får bara göras om det finns särskilda skäl. Arbetsgivaren ska också göra en noggrann sammanvägning av individens rätt till dygnsvila och verksamhetens behov samt prova om det finns andra alternativ.

I stora drag innebär förändringarna:

 • att du garanteras minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila
 • att arbete och vila ska alternera
 • att det i schemat blir tydligt för dig när arbete och vila ska infalla
 • att undantag från minst 11 timmars alternerande dygnsvila är just undantag och att dessa har staket som ska säkra individens skydd
 • att du har rätt till kompenserande vila om du fått din dygnsvila inskränkt
 • att det inte görs något löneavdrag när kompenserande vila förläggs under ordinarie arbetstid
 • att fackets inflytande stärks när det gäller planerade undantag
 • att det görs gemensamma utvärderingar och handlingsplaner som säkrar
 • att reglerna efterlevs

Det är inte tillåtet med lokala kollektivavtal som reglerar dygnsvilan

Mer utförligt om de skärpta reglerna

Arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Dygnsviloreglerna är ett skydd för arbetstagarens hälsa och säkerhet. De undantag som kan medges ska föregås av en noggrann bedömning av behovet.

 • Dygnsvilan ska vara sammanhängande och ges under varje 24-timmarsperiod (perioden börjar räknas vid dygnsbrytet, vilket ska vara konstant under schemaperioden).
 • Det är alltså inte möjligt att lägga dygnspass eller planerade arbetspass längre än 13 timmar.

Arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande under varje period om 24 timmar så att arbete och vila regelbundet följer på varandra.

 • Syftet med den regelbundna alterneringen mellan arbete och vila är att säkerställa ett effektivt skydd för individens hälsa och säkerhet.
 • Dygnsvilan ska vara sammanhängande – det är viktigt för att få nödvändig återhämtning.
 • Det är som regel inte möjligt att förlägga dygnsvila i början av en 24-timmarsperiod och i slutet av nästkommande 24-timmarsperiod med en lång sammanhängande arbetsperiod däremellan.
 • Så kallade CACA-turer, med för kort dygnsvila mellan kvälls- och dagpass, kan inte användas.
 • Eftersom dygnsvilan under varje 24-timmarsperiod ska vara minst 11 timmar innebär det att ett arbetspass normalt kan vara max 13 timmar.
 • Dygnspass är alltså inte tillåtna

Kort om möjliga undantag

I första hand ska arbetsgivaren alltid förlägga enligt regeln om minst 11 timmars sammanhängande och alternerande dygnsvila. Det finns ett fåtal möjligheter till undantag, men dessa ska användas mycket restriktivt. Om detta är vi helt överens med SKR/Sobona och de övriga fackliga organisationerna.

Planerad förkortad dygnsvila ner till 9 timmar

Dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid, om det finns särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av om det föreligger särskilda skäl ska tydligt motiveras och göras utifrån en intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

 • OBS! Att verksamheten ansvarar för liv, hälsa och säkerhet är i sig inte skäl till att kunna använda undantaget. Arbetsgivaren måste också först pröva andra alternativ, till exempel via bemanningspersonal eller att förlägga annan arbetstagare vars dygnsvila inte inskränks. Undantag från 11 timmars dygnsvila kan inte användas för att klara den planerade bemanningen under semesterperioden.
 • Om den planerade vilan understiger 11 timmar ska kompenserande vila ges. Denna ska motsvara tiden för den minskade dygnsvilan och vara sammanhängande med den påföljande dygnsvilan om minst 11 timmar.

Förkortad dygnsvila vid oförutsedd händelse

Dygnsvila kan tillfälligt förkortas vid en oförutsedd händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, påverka eller planera för – till exempel vid beordran av övertid.

 • Om dygnsvilan inskränks har arbetstagaren rätt till kompenserande vila motsvarande den minskade dygnsvilan. Vilan ska förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan och vara sammanhängande. Om det av objektiva skäl inte är möjligt ska den kompenserande vilan förläggas så snart som möjligt, dock senast inom 14 kalenderdagar.
 • Om det är möjligt ska andra alternativ övervägas, som att förskjuta arbetstid, beordra övertid för annan personal eller ta in bemanningspersonal.
 • Om nästkommande dygnsvila överstiger 11 timmar plus tiden för den oförutsedda händelsen anses man fått sin kompenserande vila.
 • Arbetstagaren ska få veta när den kompenserande vilan ska ges – det är viktigt för att kunna tillvarata sina rättigheter och vara säker på att reglerna efterlevs.

Särskilt undantag för beredskapsarbete

Vid beredskap ska kompenserande vila för aktivt arbete som bryter dygnsvilan förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande, dock senast inom 14 kalenderdagar. Vid beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan efter beredskapsperiodens slut. OBS! Om beredskapen regelbundet bryts ska det inte förläggas som beredskap, utan som ordinarie arbete.

Planerat undantag från alterneringsregeln

Arbete och dygnsvila ska enligt regeln förläggas alternerande under varje period om 24 timmar, så att arbete och vila regelbundet följer på varandra.

 • Undantaget från regeln om alternering gäller endast kombinationen arbetspass och jourpass i direkt anslutning till varandra. Det är alltså inte möjligt att lägga två arbetspass ”rygg-i-rygg”.
 • Undantaget ska tillämpas restriktivt och föregås av en noggrann bedömning av behovet.
 • Undantaget kan endast användas i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet – men dessa verksamheter kan inte automatiskt tillämpa undantaget.
 • Det måste föreligga särskilda skäl som tydligt ska motiveras. Bedömningen ska göras utifrån en intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till skydd och möjligheten att säkra bemanningen. Arbetsgivaren måste först pröva andra alternativ att lösa bemanningen, till exempel via bemanningspersonal.
 • Arbetspass och jourpass kan läggas i anslutning till varandra i slutet och början av två 24-timmarsperioder
 • Den maximalt sammanlagda tiden för arbetspass och jourpass är 20 timmar.
 • Kompenserande vila ska vara sammanhängande med nästkommande dygnsvila och lägst utgöra den tid som arbetspasset och jourpasset tillsammans utgör.

Tvingande regler utan möjlighet till avvikelser

De skärpta reglerna kring dygnsvila och de snäva möjligheterna till undantag har alltså utformats för att säkra att kollektivavtalet AB uppfyller skyddsbestämmelserna i EU:s arbetstidsdirektiv. Det är tvingande bestämmelser som Sverige måste uppfylla. Det finns inte heller utrymme för lokala kollektivavtal eller individuella överenskommelser som kringgår bestämmelserna.

Se Vårdförbundets 8 måsten för hållbart yrkesliv

Överenskommelse om restriktiv dispens från dygnsvilan

Ladda ner överenskommelsen (pdf)