Information till dig som är medlem och anställd i Region Västerbotten. Arbetsgivaren har gått ut med information kring årets löneöverläggning med Vårdförbundet. I och med att vi avslutat i oenighet är det arbetsgivarens direktiv som kommer att följas. Vi vill här ge dig mer information kring detta.

Missnöjda med löneprocessen

Vi är inte nöjda med löneprocessen på central nivå och vår uppfattning är att arbetsgivaren inte har tagit sitt ansvar i partsarbetet. I dagsläget är Region Västerbotten den enda arbetsgivaren som inte vill använda begreppet särskilt yrkesskickliga i samtal med sina medarbetare. De vill osynliggöra vilka som arbetsgivaren betraktar som särskilt yrkesskickliga.

Vårdförbundets yrkanden gentemot Regionen     

Vi har träffat Regionen för överläggning flera gånger, där vi framfört fyra yrkanden. Regionen har valt att avslå samtliga, varvid vi har valt att avsluta överläggningen i oenighet då vi inte delar Regionens uppfattning om hur vårt gemensamma avtal, HÖK 19, skall tolkas. Vi vill med detta brev informera om varför. Våra yrkanden:

  • Att parterna inför löneöversyn 2020 ska hålla lokala workshops på arbetsplatserna utifrån hanteringen av särskilt yrkesskickliga.
  • Att särskilda kriterier ska användas för att identifiera särskilt yrkesskickliga medarbetare och även chefer.
  • Vårdförbundets mål att särskilt yrkesskickliga medarbetare ska få en löneökning med 10 000 kr under en treårsperiod.
  • Att chef ska återkoppla till medarbetare om den bedömts som särskilt yrkesskicklig eller ej.

Det här sätter sig Vårdförbundet emot

Vårt avtal innebär fortsättningsvis chef-medarbetarmodell. I år planerar arbetsgivaren att du som medlem och medarbetare i Region Västerbotten inte ska få reda på om du är särskilt yrkesskicklig eller inte av din chef. Regionen har valt att tolka avtalet som att de inte behöver informera er medlemmar om vem som är särskilt yrkesskicklig. Bedömningen kommer istället att ske centralt där de medlemmarna med högsta lönepåslagen antas vara särskilt yrkesskickliga. Det är den centrala bedömningen som vi har motsatt oss, och även att du inte skall få reda på om du är särskilt yrkesskicklig eller inte.

I vårt gemensamma avtal HÖK 19 finns en skrivning kring särskilt yrkesskicklig. Skrivningen har en mycket central del i avtalet, med syfte att öka lönespridningen och att möjliggöra lönekarriär för Vårdförbundets medlemmar. Vi anser att det är din närmsta chef som gör, och ska göra, bedömningen kring vem som är särskilt yrkesskicklig.

Vi anser även att du som medlem har rätt att få veta om du bedöms som det eller inte och vad som krävs för att du ska anses vara särskilt yrkesskicklig. De skarpa kriterierna kring särskilt yrkesskicklig som fanns ifjol, är ersatta med en beskrivande text* som i år kommer att användas som stöd och komplement för lönesättande chef efter lönesamtal/dialog.

Ytterligare en aspekt i detta är att det finns en skrivning i avtalet som bygger på att Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) skall kunna ta fram en partsgemensam statistik. Utifrån att inte tydligt redovisa vilka som är särskilt yrkesskickliga kommer inte heller den statistiken att kunna tas fram på ett korrekt sätt, vilket försvårar att bedömningen om avtalet efterlevs eller inte.

Ett annat av yrkandena handlade om workshops på arbetsplatsen kring lön och särskilt yrkesskicklig. Detta grundar sig på den erfarenhet vi har att de arbetsplatser och hos arbetsgivare där det funnits en bra dialog innan revisionen, har det också funnits ett bättre samarbete, dialog och förståelse för hur löneprocessen går till. Dialog har även skapat en samsyn kring begreppet särskilt yrkesskicklig och hur den beskrivande texten skulle kunna omsättas kring de förutsättningar som finns hos just er.

Vi anser även att chefer kan vara särskilt yrkesskickliga, och har utifrån det tagit fram beskrivande kriterier för just chefer/ledare. Bra chefer är helt avgörande för hur verksamheter utvecklas och för att medarbetare skall ha en så bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt, som möjligt.

Kontakta oss för frågor

Om du och dina kollegor har frågor, samla gärna ihop dessa och lämna till din förtroendevalda på arbetsplats som i sin tur kommer ha dialog med oss.

Du är även varmt välkomna att höra av dig till oss på något av följande:

  • Vårdförbundet Direkt 0771-420 420
  • E-post: info.vasterbotten@vardforbundet.se

Vårdförbundet avdelning Västerbotten

* Den särskilt yrkesskicklige är kollegan på arbetsplatsen man vänder sig till för handledning, råd och stöd. Det är den erfarne kollegan som behärskar sitt område väl och vet vad och hur något ska göras genom sin kunskap, förståelse och färdighet. Hen är också förebilden när det kommer till professionellt bemötande och gott samarbete. Hen har en stark inverkan på arbetssätt, utveckling och förbättring på arbetsplatsen.