Vårdförbundet och Region Uppsala har tecknat ett tidsbegränsat avtal som ska ge Vårdförbundets medlemmar möjlighet till fyra veckors semester under juni-augusti.

- För Vårdförbundet har det varit avgörande att avtalet dels bygger helt på frivillighet och är tidsbegränsat till sommarmånaderna juni, juli och augusti, säger Sofia Lindström, ordförande i Vårdförbundet Uppsala. Dels att det är klart uttalat att långa arbetspass inte ska bli norm, utan att det görs ett undantag för att klara bemanningen denna sommar och samtidigt möjliggöra fyra veckors semester för de medlemmar som så önskar. Det här har varit en nödvändig lösning för att ge den vila och återhämtning som personalen så väl behöver.

Genom att det tidsbegränsade avtalet kombineras med erbjudande om extra ersättning för att flytta semesterveckor och att ta extrapass, bedömer regionen att man kan säkra tillräcklig tillgänglighet inom vården och samtidigt planera för fyra veckors semester för alla medarbetare.

Två lokala partsarbeten ska säkra kommande sommarsemestrar

Vårdförbundet och Region Uppsala är dessutom överens om att tillsammans genomföra två lokala partsarbeten. Den långsiktiga målsättningen är att hålla en tillräckligt hög grundbemanning inom intensiv- och akutsjukvården så att fyra veckors semester ska erbjudas medarbetarna under semesterperioden och meddelas senast två månader i förväg.

Under hösten påbörjas ett arbete som ska säkra att Vårdförbundets medlemmar kommande somrar får fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Arbetet ska vara klart senast 28 februari 2022. Tillsammans ska man också ta fram åtgärder för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen av Vårdförbundets yrken. Detta arbete ska vara klart senast 31 oktober 2022.

- Vi har en bra dialog med Region Uppsala där vi är överens om att vi behöver ta tag i semester- och bemanningsfrågan en gång för alla, både på kortare och lite längre sikt. Det är inte rimligt att samma problem kommer upp inför varje sommar och att medarbetarna ska lösa situationen. Vi har en gemensam målbild där vi slipper långa arbetspass och utebliven vila och återhämtning. Även våra medlemmar måste kunna ha en sammanhängande semester tillsammans med familj och vänner – inte minst efter det tuffa år vi nyss gått igenom, säger Sofia Lindström, ordförande i Vårdförbundet Uppsala.

Fakta om avtalet

Det arbetstidsavtal med poängmodell som gäller mellan Region Uppsala och Vårdförbundet ger lägre veckoarbetstid ju mer kväll, natt och helg som personalen arbetar. Det är genom frivilliga avsteg från detta avtal som medarbetare under sommaren 2021 kan arbeta i genomsnitt 37,5 timmar/vecka i stället för normalt cirka 32 timmar/vecka.

Verksamhetens behov styr i vilken mån avtalet kan komma att tillämpas. Den avdelning som vill tillämpa avtalet ska både säkra tillgängligheten av vård och planera för fyra veckors semester under semesterperioden för de medarbetare som önskar det. Frivilliga överenskommelser om flytt av semestervecka kan fortsatt träffas.

För att medarbetare ska kunna arbeta enligt avtalet krävs att denne arbetar enligt avtalet under minst en vecka och under perioden arbetar motsvarande heltid. Deltagandet är helt frivillig för den enskilde medarbetaren. Arbetsgivaren har ett långtgående arbetsmiljöansvar och ska ta hänsyn till den enskilde medarbetarens förutsättningar för att undvika ohälsa på kort och lång sikt.

Den genomsnittliga veckoarbetstiden är 37,5 timmar. För att säkerställa vila och återhämtning mellan arbetspassen ska schemaläggningen ske genom 12,5 timmars arbetspass, vilket innebär 2–4 arbetspass i veckan.

För varje arbetspass utgår ersättning enligt följande:

  • 1 500 kronor för dagpass
  • 2 000 kronor för nattpass
  • 2 500 kronor för helgpass (fredag kväll till måndag morgon)

Vid extrapass/övertidsarbete à 12,5 timmar utgår ersättning enligt AB § 20 utöver nämnda ersättningar. Vid kortare extrapass/övertidsarbete utgår ersättning enligt AB § 20 samt passersättning enligt separat erbjudande (RD beslut nr 7/2021). Såväl vid ordinarie arbetstid som extrapass/övertid utgår förstärkt OB-ersättning enligt Akademiska sjukhusets förstärkta OB-mall.

Kontakt

Sofia Lindström, ordförande Vårdförbundet avdelning Uppsala

072-2300758
018-677 048
sofia.lindstrom@vardforbundet.se