En grupp arbetsklädda sjuksköterskor, i fronten en sjuksköterska med armarna i kors och med en bestämd min.

Som du säkert redan vet så hade Vårdförbundet i våras långa förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona. I slutet på maj var det nya avtalet, HÖK 19, i hamn och nu är vi mitt uppe i årets översyn. Här kan du följa processen steg för steg för just din arbetsgivare.

Viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets ambition med årets översyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på prestationen det gångna året. Vid sidan av detta ska även satsningar göras på de som klassificeras som särskilt yrkesskickliga.

Vi får många frågor från medlemmar och förtroendevalda om vad som händer just nu, för dem. Här kommer vi löpande redovisa var i processen vi befinner oss med respektive arbetsgivare, vi hoppas det ska ge en del svar.

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

  1. Teckna LOK – ett lokalt avtal där vi och arbetsgivaren bekräftar det nya centrala avtalet.
  2. Genomföra överläggning för att diskutera kriterier, satsningar och tidplan.
  3. Lönesamtal hålls mellan dig och din chef.
  4. Vi stämmer av med arbetsgivaren hur processen har fungerat.
  5. Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2019.

Skandionkliniken

Vi har tecknat LOK, överläggningar är klara. Ny lön betalas ut i september.

Enköpings kommun

Vi har tecknat LOK, överläggningar är klara. Lönesamtal ska vara klara, avstämningen är klar. Ny lön betalas ut i december. Förtroendevalda kontaktar oss för information om hur du följer upp på din arbetsplats. Vårt medlemskollektiv har fått 3,62 % i påslag.

Håbo kommun

Vi har tecknat LOK, överläggningen är klar, avstämningen är klar. Vårt medlemskollektiv har fått 2,46 % i påslag.

Heby kommun

Vi har tecknat LOK och överläggningen är klar. Lönesamtal ska vara klara. Ny lön betalas ut i oktober. Vårt medlemskollektiv har fått 3,98 % i påslag. 

Knivsta kommun

Vi har tecknat LOK, överläggning är klar, lönesamtal ska vara klara och avstämning är klar. Ny lön ska betalas ut i september. Vårt medlemskollektiv har fått 2,1  % i påslag.

Tierps kommun

Vi har tecknat LOK och överläggningen är klar. Lönesamtal ska vara genomförda. Avstämningen med arbetsgivaren är utförd 2019-10-07. Ny lön betalas ut i oktober. Vårt medlemskollektiv har fått 3,73 % i påslag.

Uppsala kommun

Vi har tecknat LOK, överläggning är genomförd, lönesamtal genomförda och avstämning pågår.  Förtroendevalda inom kommunen har via mail fått särskild information från oss om hur man följer upp och återkopplar till oss senast 1 oktober. Ny lön betalas ut i oktober.

Älvkarleby kommun

Vi har tecknat LOK, överläggning är genomförd, avstämningen är klar. Ny lön betalas ut i oktober. Vårt medlemskollektiv har fått 2,7 % i påslag.

Östhammars kommun

Vi har tecknat LOK, överläggningen är genomförd, lönesamtal ska vara klara, avstämning klar. Ny lön betalas ut i oktober. Vårt medlemskollektiv har fått 2,15 % i påslag. 

Region Uppsala

Vi har tecknat LOK och överläggningen är klar. Lönesamtal ska vara klara. Ny preliminär lön betalas ut i november. Förtroendevalda inom regionen har via mail fått särskild information om hur man följer upp och återkopplar till oss. Vårt medlemskollektiv har fått 2,64 % i påslag.

Det har kommit frågor om varför vi har gått med på vissa saker i överläggningen med Region Uppsala. Vi vill därför klargöra att det fortfarande är texten i avtalet (HÖK 19) som gäller. Arbetsgivaren har sedan valt att i minnesanteckningarna klargöra att de har för avsikt att prioritera medarbetare i klinisk verksamhet, något Vårdförbundet motsatte sig då vår hållning är att särskilt yrkesskickliga finns i alla verksamheter. Läs gärna minnesanteckningarna som finns nedan och var uppmärksam på att all text inte är gemensamma ståndpunkter, endast de där det framgår att vi är överens.

Minnesanteckningar Region Uppsala

Vad säger LOK:arna?

De LOK:ar vi tecknat följer till punkt och pricka det förslag på LOK som återfinns i HÖK. I överläggningarna med respektive arbetsgivare har vi diskuterat kriterier, särskilda satsningar, tidplan och särskilt yrkesskickliga. Ibland har vi varit överens i frågor, ibland inte.

Arbetsplatser som saknar förtroendevald

För arbetsplatser som saknar förtroendevalda kommer ingen särskild uppföljning att göras. För alla arbetsgivare gör vi en övergripande analys av utfallet för hela kollektivet och för vissa befattningsgrupper.

Om du vill veta mer om vad en LOK är, hur vi kan påverka i överläggningarna, hur Vårdförbundet kommer följa upp resultatet med mera så läs den här artikeln!

Här finns en FAQ med ytterligare svar på vanligt ställda frågor.

Har du frågor du inte får svar på i de artiklar vi hänvisar till  så kontakta oss. Du kan ringa Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller skriva till info.uppsala@vardforbundet.se

/Avdelningsstyrelsen