Den 9 november träffades barnmorskor i Vårdförbundet Uppsala för att identifiera de lokala behov vi har kopplat till de lösningar Vårdförbundet vill se nationellt för att lösa barnmorskekrisen. Det här är vad vi kom fram till.

Mötet resulterade i tydliga budskap att förmedla till beslutsfattare både i samverkan på region-, sjukhus- och verksamhetsområdesnivå. Men också till regionråden i de regelbundna möten Vårdförbundet har med både sittande majoritet och oppositionen.

I möte med barnmorskestudenter i termin 2 som genomfördes 16 november bekräftas denna bild. 

Vårdförbundets lösningar för en bättre arbetssituation

  • Fler vårdmodeller, vårdmiljöer och vårdalternativ

Barnmorskor ska finnas i en organisation där vården bedrivs personcentrerat och där flera vårdmodeller, vårdmiljöer och vårdalternativ finns. Barnmorskors kompetens och kunskap ska värderas högt och jämlikt i hela organisationen. 

  •  En barnmorska - En födande

Lokalt exempel: Det behöver finnas en tydlighet och konsensus i vad det innebär i praktiken. Arbetsgivaren och Vårdförbundet är överens om att detta är målet, men det är långt dit. Hur ska vi nå dit och hur ser tidsplanen ut? 

  • Barnmorskeledda verksamheter

Vi vill se att barnmorskeledda verksamheter finns som standard och där barnmorskeledda förlossningsenheter finns inom organisationen, både samlokaliserade och utlokaliserade. Barnmorskor ska leda och utveckla verksamheten. 

  • Sprida användandet av nya vårdmodeller

Vill att det Caseload Midwifery-lika projektet ”Min barnmorska”, blir en vårdmodell som regionerna ta efter. 

  • Rätt kompetens på rätt plats

Inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är barnmorskor den rätta kompetensen för en säker och personcentrerad vård och därför ska barnmorskor inte ersättas med annan kompetens inom området.   
Lokalt exempel: På BB är det inte barnmorskan som äger amningsfrågan, det har överlåtits på undersköterskor pga hög arbetsbelastning för barnmorskorna. 
Sjuksköterskor på BB istället för barnmorskor. 
Det måste finnas en frivillighet i vart en barnmorska ska arbeta, tvingande rotation mellan olika avdelningar uppmuntrar inte till att stanna hos arbetsgivaren. Varför inte ha riktad rekrytering där det tydligt framgår vilken avdelning du söker till? 

  • Rätt förutsättningar för att arbeta efter sin yrkesetiska kod

Det ska finnas tid för reflektion och handledning.  
Exempel lokalt:  Barnmorskor vittnar om att känslan av att inte kunna göra ett bra jobb präglar arbetet. Den etiska stressen är således ett av de största arbetsmiljöproblemen.
Vårdförbundet föreslår att arbetsgivaren inför "Professionssteget" även bland barnmorskor för att exempelvis kunna stötta oerfarna barnmorskor med kliniska handledare i syfte att utveckla kompetens men också ge en bättre arbetsmiljö. 
Bland barnmorskestudenter upplevs att handledare inte får förutsättningar att handleda studenter, under en och samma VFU-period kan en student ha haft upp mot 15 olika handledare. Barnmorskornas arbetsbelastning påverkar studenterna som känner or r för att börja arbeta på förlossningsavdelningar och BB.

  • Stark löneutveckling

Löneutvecklingen ska spegla barnmorskans utbildning, kompetens och ansvar.  Exempel lokalt: detta avser grundlön för Vårdförbundets barnmorskor i Region Uppsala 2021, exklusive chefer och ledning: 
Median 38675 kr, Medel 39468 kr.

  • Hälsosamma arbetstider

Arbetstidsmodellerna för barnmorskor behöver ses över.  Exempel lokalt: Lokal poängmodell tillämpas på förlossningen men ställer krav på högre bemanning för att medarbetare faktiskt ska få den återhämtningen som är tänkt. En högre grundbemanning är en förutsättning för återhämtning. 
Arbetsbelastningen under arbetspassen är det största arbetsmiljöproblemet. Det behöver finnas ett verktyg för att mäta vårdtyngd för att på så sätt kunna bemanna utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

  • Jämlik vård i hela landet

Nationella riktlinjer tas fram på myndighetsnivå tillsammans med professionen och genom evidens för att öka möjligheterna till en jämlik vård i hela landet. Exempel lokalt: Hur ser framtida demografi och prognos för födslar ut kopplat till byggplaner i Uppsala kommun exempelvis? Vårdförbundet efterfrågar en tydlig analys för att kunna kompetensförsörja men också för att ansvariga politiker ska ha ett verktyg i sitt beslutsfattande.  
Vården av prematurer skiljer sig åt mellan olika regioner. På Akademiska sjukhuset vårdas barn födda från vecka 35 och framåt på BB till skillnad från andra regioner där de vårdas på neonatalen.