Färgglada ballonger i ett stort knippe

6 ansökningar har inkommit; 4 från sjuksköterskeprogrammet och 2 från barnmorskeprogrammet.

Styrelsen beslutade 14 maj att tilldela 2019 års stipendium till

Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

Motivering

För oss i Vårdförbundet är jämlik hälsa det självklara målet för vården. Alla vi som dagligen möter människor med olika hälsoproblem vet hur viktig den grundläggande hälsan är för hela livskvalitén och för att vardagen ska fungera.

Den studien vi vill tilldela Vårdförbundets stipendium idag har undersökt kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Endometrios är en smärtsam och ofta odiagnostiserad sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Författarna beskrev i en litteraturstudie att kvinnorna rapporterade att de påverkades negativt fysiskt, emotionellt, socialt och även existentiellt av sjukdomen. En slutsats är att det finns ett stort behöv av mer kvantitativ forskning för att synliggöra sjukdomen, utveckla diagnostik och behandlingsmetoder för att hjälpa kvinnorna till en förbättrad livskvalitet.

Grattis till Ida Envall och Josefine Öhlund för en uppsats som visar på värdet att upplysa om individers upplevelse som ett led för att uppnå en jämlik och personcentrerad vård.

samt

Depression, ångest och stress hos barnmorskor i Sverige.

Motivering

Arbetet inom vården präglas av högt tempo, stor arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter under tidspress. Fysisk och psykisk överbelastning orsakar idag hälften av arbetssjukdomarna.

Studien som tilldelas Vårdförbundets stipendium har haft som syfte att undersöka förekomst av symptom på depression, ångest och stress hos barnmorskor i Sverige.

Författarnas slutsats baserad på 470 deltagande barnmorskor var att en hög andel barnmorskor i Sverige visade tecken på depression, ångest och stress och att dessa fenomen hade samband med utbrändhet och påverkade livskvaliteten. Studien visade också att symptomen på dessa tillstånd var i stor utsträckning arbetsrelaterade.

Denna studien kan bli ett led till att stärka utbildningsinsatser som ger användbara förhållningssätt, arbetssätt och verktyg, och en grund för att skapa rutiner som främjar vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö.

Grattis till Annika Båtsman och Hanna Fahlbeck för ett väl bearbetat vetenskapligt arbete.

Diplom och blommor delas ut till stipendiaterna i samband med årsmötet 8 oktober. Prissumman på 5000 kr per uppsats är fördelad till författarna.

/Avdelningsstyrelsen

Skriver du uppsats under 2019 och vill ansöka om vårt stipendium? Läs här om förutsättningarna.