Så har ytterligare ett år passerat och det är hög tid att planera för det nya året 2020.

2020 är utropat till sjuksköterskornas och barnmorskornas år (Nursing Now). De som utnämnt det till ”vårt år” är International Counsil of Nurses (ICN) och World Health Organization (WHO).

Bakgrunden till att utse detta år till just sjuksköterske- och barnmorskeåret beskrivs av dessa organisationer på följande sätt: sjuksköterskor är hjärtat av de flesta vårdteamen, de spelar en kritisk roll i det hälsoförebyggande arbetet, de arbetar med sjukdom, prevention och behandling. Som hälso- och sjukvårdspersonal är de närmast samhället, vi har en speciellt viktig roll i utvecklingen av samhällsbaserad vård och ger stöd till lokala åtgärder som jobbar för att understödja hälsa och förebygga sjukdom.

Vi är med andra ord viktiga för att kunna driva god vård, förebygga sjukdom och understödja hälsa. Utan våra professioner kan idag inte vård ges tillräckligt eller på ett klokt sätt utan att vi finns där.

Röntgensjuksköterskan och biomedicinska analytikern är också två extremt viktiga grupper för att kunna bedriva god och säker vård.

Under 2020 kommer olika aktiviteter genomföras för att belysa detta, så håll ögonen öppna och var med och fira detta vårt år!

Hur gör man karriär i våra professioner?

I många yrken finns klara vägar för hur och på vilket sätt man kan göra karriär. I löneavtalet som skrevs mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under 2019 beskrivs bland annat att vi skall ha möjlighet till en lönekarriär. Avtalet är viktigt men det är också viktigt att hitta andra karriärer som i och för sig också ska kopplas till lönekarriär. Vilka karriärvägar finns och vad gör vi för val kring dem?

En vanlig karriär är att bli chef, läs gärna hur Kristina Olausson funderat och jobbat för att nå dit hon är idag. Men det finns ju andra sorters karriärvägar. Det kan handla om forskning och utveckling, den akademiska karriären men självklart också behovet av en möjlighet till en bra klinisk karriär där vi som professioner kan utvecklas i det nära patientarbetet.

Vi ser också allt mer att andra typer av arbetsgivare är intresserad av den kunskapsbas som vi i våra professioner besitter och ser oss som en tillgång och erbjuder oss karriärvägar i andra branscher. För dig som vill utvecklas i din yrkesutövning och nå nya mål finns det olika vägar att gå. 

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm