Jag (Helena Bergius) fick i början på 2019 en förfrågan om att ingå i det projekt som Vårdförbundet startade tillsammans med PNMA (Palestine Nursing Midwifery Association) 2007 och är projekterat till och med 2022.

För den kommande treårsperioden dvs t.o.m. 2022 är målet att assistera i framtagandet av olika policydokument samt coacha utbildare, stärka organisationen och öka medlemsantalet. I målet ingår också arbetet med en kontinuerlig utveckling av den fackliga organisationen, samt att PNMA vid avslutning av projektet självständigt ska driva den fortsatta utvecklingen av organisationen i sina lokala kontor i distrikten.

Mitt första besök

Mitt första besök 2019 i Palestina var i början på juni. Syftet med besöket var att delta som föreläsare i en två dagars workshop i Ledarskap och Patientsäkerhet som Vårdförbundet och PNMA anordnat, samt träffa kollegor och förtroendevalda. Vid detta tillfälle var workshoppen i Hebron. Hebron ligger cirka 35 km från Jerusalem och är den största staden på Västbanken. Hebron anses vara en av världens äldsta städer och där bebyggelse 2000 år f.Kr. påträffats.

42 engagerade sjuksköterskor och barnmorskor från Hebron deltog. Jag lade märke till att det i gruppen fanns en övervägande del kvinnliga deltagare 30/42. Ibrahim Namorah, förtroendevald i Hebron hade haft ansvaret att bjuda in deltagarna berättade att han med tanke på att det är fler kvinnor som arbetar som sjuksköterskor planerat så att varje enhet fått anmäla 3 kvinnliga deltagare och en manlig.

Utbildningsmål 2019

PNMA:s utbildningsmål för 2019 har varit att fokusera på ledarskap, kommunikation, förhandlingsteknik, intervjuteknik, att tala och presentera inför grupp, samt patientsäkerhet.

Helena Bergius föreläser om patientsäkerhet

Kunskapstörsten är stor och intresset för att få delta i VF/PNMA:s utbildningsdagar är stort. Utbildningen genomförs på engelska och arabiska. Deltagarna i workshoppen är mycket engagerade och delaktiga i diskussioner och grupparbeten. Det som alltid förvånar mig är att det aldrig är några problem att få någon frivillig att träda fram och redovisa. Deltagarna är mycket engagerade och delar gärna med sig av sina tankar och idéer.


Workshop i Hebron

Under min vistelse i juni hann jag också med att under en dag besöka Al Makassed sjukhus som är ett Universitetssjukhus i Östra Jerusalem. En stor del av patienterna som vårdas på Al Makassed har remitterats från andra sjukhus på Västbanken eller i Gaza. På sjukhuset träffade jag också PNMAs ordförande Sulaiman Turkman och kassör Hussein Maghrabi.

Eftersom jag själv arbetar inom barnsjukvård vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska så bad jag att få besöka barnkliniken. Jag besökte bl a en barnintensivvårdsavdelning och en barnonkologisk vårdavdelning.

Flera av de barn som remitteras till Al Makassed är svårt sjuka och är i behov av specialistvård med långa vårdtider. Tyvärr är det inte ovanligt att föräldrar har svårigheter att få inresetillstånd till Jerusalem och möjlighet att vistas med sitt sjuka barn. Däremot får ofta någon annan släkting som tex en mor/farförälder tillstånd att vistas tillsammans med barnet. Under mitt besök på onkologavdelningen träffade jag på en flicka i 5 års åldern som vårdats i över 6 månader i sträck utan möjlighet att få åka hem eller få besök av sina föräldrar. Vårdpersonalen på avdelningen berättade att de försöker göra sitt bästa för att ge trygghet och glädje till barnen.

Lekrum på barnonkologisk vårdavdelning på Al Makassed Universitetssjukhus

En positiv upplevelse var mötet med fyra unga tonårstjejer som studerade vid en närbelägen skola och regelbundet besöker och leker med barnen på vårdavdelningen. Flera av dem berättade att de som framtida yrke ville utbilda sig till sjuksköterskor.

Volontärarbete – skolflickor på besök

Under hösten har jag tillsammans med projektledaren Maria Lindholm gjort ytterligare två besök då vi bl a utvärderat och skrivit projektrapport, samt deltagit i två workshop i Bethlehem och i Jenin som ligger i norra delen av Palestina. Vid de båda tillfällena var det cirka 40 deltagare. Utvärderingen av projektet är mycket positivt och Hussein Maghrabi berättade att flera andra fackliga förbund tagit kontakt med PNMA för att ta del av deras framgångsfaktorer.

Maria Lindholm och Helena Bergius

För mig som gjorde mitt första besök och deltog i en workshop redan 2011 kan jag se en enorm utveckling av projektet. Från början var det vi från VF som ansvarade för program och utbildning, medan det nu är övervägande PNMAs medlemmar själva som tar ansvar. Förutom de 3 ovan nämnda workshop då VF deltagit har PNMA genomfört ytterligare 12 workshops i de lokala distrikten på olika platser på Västbanken. Ytterligare en positiv utveckling är att kursdeltagarna de senaste åren får delta i PNMAs utbildningsdagar med bibehållen lön. Det fackliga medlemsantalet ökar succesivt och i PNMAs Facebook grupp fanns 2019, 11 000 medlemmar!

Helena Bergius
Specialistsjuksköterska barn
Vårdenhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset