Just nu händer det mycket inom hälso- och sjukvården i Stockholm och vi känner väldigt stor oro för att snart vara i samma sits som i våras. Hur agerar arbetsgivarna och vad har vi för rättigheter och skyldigheter?

Arbetsgivarna har haft tid att förbereda sig för en andra våg av pandemin. Vi ser dessvärre att flera arbetsgivare inte tagit tillvara den möjligheten, utan återigen gör snabba förändringar och tar hastiga beslut. I nuvarande situation ser Vårdförbundet stora risker gällande återhämtning för medlemmarna och för att säkra hälso-och sjukvården. 

Vi får många frågor om varför arbetsgivarna gör som de gör och om de verkligen får göra så. Här kommer några svar...
 
Hälso-och sjukvården behöver säkras för medborgarna. Det är arbetsgivarnas ansvar. Det är också arbetsgivarnas ansvar att förebygga ohälsa hos sina medarbetare och säkra även en långsiktig kompetensförsörjning. 

Arbetsgivaren använder sin arbetsledningsrätt och placerar oss nu på de tider och platser de anser att verksamheten behöver. Det finns ett värde i att när det är möjligt, finna ett samarbete och ett givande och tagande i detta. Men det går snabbt nu. Vårt råd till dig som medlem är att agera och reagera till förmån för din hälsa och tillvaro. Gå inte med på något frivilligt utan att ha fått svar från arbetsgivaren på alla frågor du kan tänkas ha om schemaläggning, ersättning osv. Ställ frågor och kräv svar! Gör bara något frivilligt om det verkligen är frivilligt.  

Vid beordring, se till att få det skriftligt. Framför eventuella motargument i skrift och skriv arbetsmiljöavvikelse om du tvingas till något du känner att du inte orkar. Arbetsgivaren är skyldig att bedöma hur en förändring påverkar hälsan hos medarbetarna och vidta åtgärder för att minimera negativa konsekvenser.  Arbetsgivaren är inte skyldig i varje läge att fråga dig individuellt hur du mår, men om du signalerar ohälsa eller risk för ohälsa till arbetsgivaren, så blir denne skyldig att ta hänsyn till dina individuella förutsättningar. Händer något senare kan det göra skillnad att du agerat, exempelvis vid bedömning av eventuell arbetssjukdom eller arbetsskada och vad arbetsgivaren får stå till svars för. Om du inte får gehör i dialogen med din chef och har behov av individuellt stöd, vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats. 

Svar på fler frågor finns på Vårdförbundets webbplats - coronaviruset och ditt arbete.

 
Varför sa Vårdförbundet nej till avtal med arbetsgivaren om 12,5-timmarspass inom intensivvården på Karolinska Universitetssjukhuset  och på Södersjukhuset? 

På Karolinska ville arbetsgivaren kunna lägga ut 12,5-timmarspass på alla och placera ut medlemmar på Huddinge eller Solna. Arbetsgivaren gav ingen garanti för frivillighet och hade ingen plan för hur de skulle säkra återhämtning.  Samma avtalsutkast fick vi på Södersjukhuset. Många medlemmar har uttryckt stor oro över att dessa långa pass eventuellt skulle återkomma och hur de då ska orka. 

Arbetsgivaren har stor möjlighet att i kraft av sin ledningsrätt, rätten att leda och fördela arbetet, förlägga arbetstid och förflytta personal efter behov. Den rätten skulle inte ha förändrats av ett kollektivavtal. Däremot skulle arbetsgivaren med ett kollektivavtal ha kunnat säga att Vårdförbundet gått med på de långa passen och förflyttningarna. 
  

Måste jag arbeta 12,5-timmarspass fast jag inte vill? 

Många medlemmar beskriver brist på återhämtning som en stor anledning till att inte vilja arbeta så långa pass vilket vi hela tiden påpekar för arbetsgivaren.   

Arbetsgivaren kan förändra schemat utifrån verksamhetens behov, utifrån ledningsrätten som beskrivs ovan men måste följa de lagar och kollektivavtal som gäller. 

Det innebär att de kan göra en schemaförändring som innebär 12,5-timmarspass men de måste fortfarande hålla sig inom ramen för dygns- och veckovila samt veckoarbetstidsmåttet. Arbetsgivaren är även skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna (individuell hänsyn kan behövas). Schemaförändringar som meddelas tätare inpå förändringen än 10 dagar, ska åtminstone kompenseras med ersättning för förskjuten arbetstid.  

De vanliga reglerna för övertid gäller, vilket innebär möjlighet för beordning av övertid med kort varsel vid en tillfälligt ökad arbetsbelastning.  Vårdförbundet trycker hårt på arbetsgivarens skyldighet att riskbedöma schemaförändringar och göra individuella bedömningar om enskilda medarbetare  som riskerar att drabbas av ohälsa. Här har arbetsgivaren skyldighet att involvera skyddsombuden.  


Har Vårdförbundet tackat nej till ersättning 4 gånger timlönen på Karolinska Universitetssjukhuset? 

Nej. 

Arbetsgivaren erbjöd ersättning per pass i det kollektivavtal vi sade nej till. Det är också ersättning per pass enskilda medarbetare som ingått enskilt avtal med arbetsgivaren, har fått.   

Att arbetsgivaren nu verkar beordra andra att arbeta samma pass utan ersättning, är deras val. En värdering av er som medarbetare, som vi ställer oss mycket frågande till. Vi anser att arbetsgivaren behöver ha ett samlat grepp och att alla medarbetare som arbetar på ett sätt utöver det vanliga, ska ersättas utöver det vanliga. Det har vi tydligt framfört till arbetsgivaren. Vi är också mycket tydliga mot arbetsgivaren, att vi anser det mycket märkligt att det finns pengar att lägga ut nu, när pengar saknas i lönerevisionerna. Det vi ser som den långsiktiga lösningen för att hantera bemanningen och kompetensförsörjningen långsiktigt. 


Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta på en annan avdelning eller arbetsplats? 

Utifrån arbetsledningsrätten som beskrivits ovan har arbetsgivaren möjlighet att förflytta personal inom ramen för anställningsavtalet. Det bästa är om det sker frivilligt och att arbetsgivaren har all möjlighet att erbjuda villkor för att göra det attraktivt.  

Innan en tillfällig förflyttning sker behöver en individuell bedömning göras för hur förflyttningen riskerar att påverka individens hälsa och om individuella anpassningar krävs. Ta kontakt med ditt skyddsombud om du anser att arbetsgivaren inte tar hänsyn till din hälsa. 
 
Läs mer om Tillfällig omplacering eller förflyttning till annan arbetsplats.

 

Var rädd om dig - DU är viktig!