I vårt nya avtal med regioner och kommuner finns nya krav på arbetsgivaren för hur de ska hantera övertid. Läs om vad det innebär och vad vi tycker och gör för att avtalet ska följas.

Nytt avtal - nya krav på arbetsgivaren 

Vårdförbundet och SKR (Sveriges kommuner och Regioner) tecknade ett nytt avtal i början på april och var helt överens om att övertidsfrågan är väldigt viktig. Därför finns nu beskrivet i avtalet att arbetsgivaren måste överlägga med Vårdförbundet innan extra övertid tas ut, alltså över 200 timmar.

Det finns också beskrivet att arbetsplatserna ska följa upp hur övertidsuttaget ser ut minst 2 gånger per år och göra handlingsplaner för att det ska minska. Att dessa punkter finns med i ett avtal visar hur viktig frågan är.

Så mycket övertid får du jobba

Mycket av hälso-och sjukvården bedrivs idag under förutsättningen att Vårdförbundets medlemmar arbetar mycket övertid, alltså tid utöver den tid de har skrivit på i sitt anställningsavtal. Hur mycket övertid som får tas ut regleras i arbetstidslagen, en skyddslag där Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet. Vissa avsteg kan göras från arbetstidslagen men regleras då av kollektivavtal. 

Allmän övertid

Arbetstidslagen lägger en gräns på 200 timmar per år och individ. Högst 48 tim/4 veckor och 50 tim/kalendermånad. Detta kallas för allmän övertid. 200 timmar motsvarar ca 5 veckors ledighet, och det kan alltså arbetsgivaren ta ut om ett plötsligt behov uppstår som inte kunnat förutses. Då kan alltså chefen fråga om någon på plats kan stanna eller tvinga någon att komma in och arbeta.

Det senare brukar kallas beordra men all övertid är beordrad. När du arbetar utanför din ordinarie arbetstid gör du det inte frivilligt. Det är inte så att du kan komma till jobbet när du har behov för det utan det är arbetsgivaren som beordrar in för verksamhetens behov.

Extra övertid

Förutom 200 timmar så kallad allmän övertid finns också extra övertid. Det är ytterligare 150 timmar, motsvarar nästan 4 veckor arbetstid, som arbetsgivaren enligt arbetstidslagen får använda om det finns särskilda anledningar.

Skälen för extra övertid ska vara av sådan akut och oförutsedd karaktär att det är tydligt att det inte går att lösa bemanningen på annat sätt än med ytterligare övertid, alltså att alla andra möjligheter är uttömda.  Att inte ha tillräcklig grundbemanning så sommarens vakanser är täckta eller att många är sjukskrivna pga. stress, är inte skäl för extra övertid.

Det här händer nu

Vårdförbundet kallas nu till möten, så kallade överläggningar, i enlighet med vårt nya avtal. Där handlar det om ifall arbetsgivaren har en situation som kräver extra övertid.  

I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ligger också att sprida övertiden jämnare så att inte vissa medarbetare överbelastas men också att undanta medarbetare som av hälsoskäl inte kan eller bör arbeta övertid heller inte gör det. Övertid har blivit vardag och vi vänjer oss också vid den extra inkomst som övertidspassen ger.

Vad tycker Vårdförbundet?

Någon av er får kanske höra att ”du får inte jobba mer övertid för Vårdförbundet”, stämmer det?

Vi är eniga med arbetsgivarorganisationen SKR, att övertidsfrågan måste hanteras med överläggningssamtal. Det är ett beslut arbetsgivaren och Vårdförbundet tagit tillsammans.

Om arbetsgivaren kan beskriva behov som inte kan lösas på annat sätt än med ytterligare 4 veckors övertidsarbete för en enskild person så säger vi ja till extra övertid, men vill arbetsgivaren lösa sin oförmåga till att rekrytera och bibehålla personal med att beordra övertid säger vi nej.

Vårdförbundet tror att får vi förutsägbar schemaläggning, god lön och löneutveckling så löser vi stora delar av vårdens bemanningsproblematik utan övertid. Fortsätter vi med stora övertidsuttag så hindrar vi långsiktig utveckling och förbättring av villkor och arbetsmiljö. 

Styrelsen, avdelning Stockholm