Vi är i en tid som ingen kunnat förutspå och som vi inte vet så mycket om. Det vi kan se som sannolikt är att vi kommer att stå inför många nya utmaningar både privat, i yrkeslivet och i rollen som förtroendevald/skyddsombud.

Mandat

Även för arbetsgivaren är detta en ny situation. Flera känner oro och/eller panik kring hur de ska kunna hantera verksamhet och personalförsörjning. Detta kan få till följd att de kommer med förslag som de vill att du som förtroendevald/skyddsombud ska godkänna. Det är inte alltid så lätt att bedöma huruvida man har mandat att besluta i frågan eller om det ska gå till styrelse eller ombudsman. Försök att tänka så här: Är detta en försämring mot villkoren och förutsättningarna som finns i någon lag eller kollektivavtal? Om svaret är ja på den frågan har du sannolikt inte mandat att förhandla det utan arbetsgivaren behöver skicka in en förhandlingsframställan till info.skane@vardforbundet.se. Om svaret är nej, då är det troligen en ”vanlig” samverkans eller arbetsmiljöfråga som du har mandat att förhandla.

Risk- och konsekvensanalys

I dessa tider kommer det att komma många förändringar som påverkar arbetsmiljön. Tänk på att risk- och konsekvensanalyser måste göras. Förändringen kan träda i kraft efter att analysen är gjord, men då har ni tillsammans lyft alla risker och hittat sätt för att minska riskerna. Tänk på att det kommer behöva göras en kring skyddsutrustning och då framförallt hur arbetsgivaren hanterar om det saknas rätt, eller tillräckligt, med skyddsutrustning. Skyddsutrustningen är ju dels till för att skydda medarbetaren för smitta och dels för att minska risken för smittspridning mellan patienter. Ställ krav! Ingen skulle putsa fönster på Turning Torso utan skyddsutrustning. Om någon medarbetare tror sig ha blivit smittad med Covid 19 på arbetsplatsen ska en arbetsskadeanmälan skrivas. Vi vet inte i skrivande stund hur det ser ut med eventuella följdsjukdomar eller funktionsnedsättning i till exempel lungkapacitet. Arbetsskadeanmälan kan behövas för att eventuellt kunna göra anspråk på ersättning längre fram.

Förflyttning av medarbetare

En åtgärd som vi redan har hört att arbetsgivaren vill ta till är att tillfälligt flytta medarbetare till andra arbetsplatser, där de enligt arbetsgivaren bättre behövs. Arbetsgivaren hänvisar sitt beslut till allmänna åliggande i AB (kollektivavtalet för kommun, region och Sobona), se text nedan. Det ska dock hanteras i samverkan/MBL först. Vårdförbundets ingång är att vi anser att det ska ske på frivillig basis, tillräckligt introduktion/upplärning måste ske samt att risk- och konsekvensanalys måste göras innan förändringen genomförs.

 

Kap. 3 Under anställningen

  • 6 Allmänna åligganden

Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i övrigt, som är förenade med anställningen. Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap.

Anmärkningar

  1. Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema eller förskjuta arbetstiden, att inte utföra arbete utöver ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det.
  2. Arbetstagare är inte skyldig att både fullt ut utföra de egna arbetsuppgifterna och samtidigt utföra annat arbete hos arbetsgivaren längre tid än 6 månader per kalenderår eller i en följd.

Du är viktig!

Det är viktigt att du får förutsättningar att fortsätta utöva ditt uppdrag som förtroendevald/skyddsombud. Du representerar medlemmarna och de är fortsatt arbetsgivarens viktigaste tillgång. För dig som förtroendevald/skyddsombud rekommenderar vi att du hellre en gång extra söker stöd hos ditt huvudskyddsombud eller kontaktperson i styrelsen när frågor uppstår. Vi finns här för dig.

 

På Vårdförbundets hemsida finns mycket bra information och även en FAQ med de vanligaste frågorna. När medlemmar har frågor går det bra att hänvisa dit eller till Vårdförbundet direkt på 0771-42 04 20.

 

Var rädd om dig!

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avd. Skåne