I mars 2021 presenterade arbetsgivaren en inventering som gjorts av lokala avtal och enskilda arbetsgivarbeslut, gällande olika anställningsvillkor. Några avtal är aktuella för revidering och andra har sagts upp. Läs om var vi befinner oss och hur långt vi kommit i arbetet med Region Jönköping. Vi hoppas också att du vill hjälpa oss att svara på en viktig fråga!

Revidering av samverkansavtalet på gång

Vårt lokala samverkansavtal som vi har med Region Jönköpings län reviderades senast 2015 - Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och regioner (FAS 05). Den 1 november 2017 fick vi ett nytt centralt samverkansavtal - Avtal om samverkan och arbetsmiljö (SAM 17), som ersätter FAS 05.

Nu är vi tillsammans med regionen, äntligen på gång att revidera vårt lokala samverkansavtal utifrån SAM 17. Uppstart av förhandlingen gjordes redan i december 2019 men på grund av pandemin pausades arbetet.

Det centrala samverkansavtalet SAM 17 har fokus på arbetsmiljö och gör det lättare för parterna i kommun och landsting att träffa lokala samverkansavtal som möjliggör delaktighet, inflytande, balans mellan arbete och fritid, ansvar för verksamheten samt att få utvecklas i sin profession. SAM 17 gäller endast mellan centrala parter och det är därför Vårdförbundet lokalt måste skriva ett lokalt avtal med regionen.

Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Samverkan bygger på en bra dialog och mod att pröva idéer samt följa upp resultatet. I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom ett lokalt samverkansavtal kan parterna smidigare hantera både informations- och förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen (MBL) och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen.

 

Arbetsgivaren har sagt upp lokalt kollektivavtal

Vårdförbundet och Region Jönköpings län har sedan 1999 (omförhandlades 2014) haft ett lokalt kollektivavtal Lönevillkor för personal med blandad dag och natt. Avtalet reglerar både en utökad ersättning med dubbelt OB mellan klockan 22.00-06.00 för arbetstagare som tjänstgör både dag och natt, samt en arbetstidssänkning av veckoarbetstiden vid nattjänstgöring mer är 20 % av arbetstiden till 36 timmar och 20 minuter.

Arbetsgivaren har nu sagt upp avtalet eftersom de är av uppfattningen att det regelverk som finns i HÖK 19 gällande rotationstjänstgöring, är mer ändamålsenlig. Arbetsgivaren har samtidigt kallat till förhandling i syfte att förhandla ett nytt lokalt avtal om dubbelt OB.

Det lokala kollektivavtalet upphör att gälla den 12 mars 2022. Vårdförbundet och Region Jönköpings län möts i ett första förhandlingstillfälle den 4 februari. Vi återkommer med mer information om utfallet av dessa förhandlingar.

 

Årsarbetstidsavtalet sägs upp

Vårdförbundet och Region Jönköpings län har sedan 2003 ett ramavtal om årsarbetstid. Avdelningsstyrelsen har nu fattat beslut om att säga upp avtalet, vilket går i linje med Vårdförbundets politik om hälsosamma arbetstider.

Grunden till uppsägningen är att årsarbetstid som grund inte passar i de verksamheter som majoriteten av du som medlem befinner dig. Det beror också på att det lokala avtalet vi har är ett dåligt avtal, det säljer värden och flexibilitet utan att någon som helst kompensation garanteras.

Vårdförbundet säger upp avtalet och det upphör att gälla den 31 december 2022. Region Jönköpings län har inte kunnat redogöra vilka som går på detta avtal i dagsläget men vi känner till att flera chefsmedlemmar går på årstidsavtal. Vårdförbundet avser därför möta den här medlemsgruppen och undersöka uppfattningen i frågan.

Har du ett högt årsarbetstidssaldo redan nu som du ser inte är möjligt att få ut innan den 31 december 2022, uppmanar vi dig att kontakta oss i avdelning Jönköping för stöd och hjälp.

 

Flextidsavtal ska ses över

En partsgemensam översyn av flextidsavtalet ska ske under 2022 och styrelsen i avdelning Jönköping diskuterar därför vårt flextidsavtal. Att ha flexibla arbetstider är svårt om man inte är välbemannad och vi ser svårigheten med att ha flextid i flera verksamheter och att flextid inte är förenligt med den arbetssituation som den större delen av er har.

Under 2020 och 2021 blev detta än mer synligt på grund av pandemin då arbetsgivaren insåg att det inte var hållbart med den stora mängd flextid som ni inte kunde få ut i tid, och som riskerade att strykas om man inte frångick delar i vårt avtal. Detta innebar bland annat att det gavs möjlighet att ta ut halv- eller heldags flexledighet under 2021 (gäller också för 2022) samt att all flextid som översteg 40 timmar vid avstämningsdatum 2021-12-31 betalades ut i lön. Även före pandemin såg vi att flextid var ett stort problem för de flesta av er.

Viktig fråga - hjälp oss att svara!

Berätta för oss hur du tycker att flextid fungerar för dig, genom att svara på två frågor.

SVARA PÅ FRÅGORNA HÄR

 

HÖK 19 är uppsagt - löper ut 31 mars 2022

Vårdförbundet har sagt upp det centrala kollektivavtalet HÖK 19, vilket löper ut den 31 mars 2022, samt lämnat ett yrkande till SKR och Sobona som ska ge medlemmarna bättre förutsättningar att få ett jämställt och hållbart yrkesliv.

Ansvaret för vårdens kompetensförsörjning vilar ytterst på politiker i regioner och kommuner. Men för att medlemmar ute i verksamheterna ska vilja stanna kvar och kunna leverera på politikernas löften till invånarna, krävs både en bättre arbetsmiljö och ekonomiska resurser till rätt kompetens i tillräcklig omfattning. För det krävs i sin tur, både stora satsningar på arbetsmiljön och att hålla i arbetet med jämställda livslöner och kompetensutveckling. Vi ser också att chefens förutsättningar är viktiga för medlemmarnas arbetsmiljö och vilja att stanna kvar. Detta är huvudpunkterna i det yrkande som Vårdförbundet lämnat till SKR och Sobona inför vårens förhandlingar om HÖK 22.

Läs förhandlingschef Annelie Söderbergs tankar om uppsägningen av HÖK 19 och vad Vårdförbundet ser behövs för ett jämställt och hållbart yrkesliv - HÄR

Vill du veta mer om förhandlingarna? LÄS HÄR

 

Hälsosamma arbetstider

Hälsosamma arbetstider med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändighet för att du ska kunna göra ett bra jobb, arbeta patientsäkert, vara med och utveckla vården och samtidigt kunna få ett hållbart yrkesliv.

Att arbeta omväxlande dag/natt (rotation) och ständig natt innebär stora påfrestningar på hälsan. Det ökar också risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Rotation och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt. Vårdförbundet jobbar ständigt för att förbättra villkoren för arbete under dygnets alla timmar – både direkt i verksamheterna och genom avtal på olika nivåer och med olika arbetsgivare.

I arbetet med olika lokala avtal som Vårdförbundet avdelning Jönköping hanterar, är vårt mål att få till avtal som gör det möjligt för er alla, att orka arbeta ett helt yrkesliv med tillräcklig vila och återhämtning under dygnets alla timmar.

 

Kontakta oss med frågor eller funderingar

Tillgänglig förtroendevald TGF, 036 - 30 64 41.

Verksamhetsområdesrepresentanter

Medicinsk vård
fatmir.zogaj@vardforbundet.se

Kirurgisk vård
angelica.hansen@mittvardforbund.se                

Bra Liv
kristina.bergholtz@vardforbundet.se

Psyk-Rehab-Diagnostik
anne-sofie.blixt@vardforbundet.se

Verksamhetsstöd och service
michelle.nilsson@vardforbundet.se

Chefsstöd
irene.sjovall.sanned@vardforbundet.se maria.lofqvist@vardforbundet.se