Alla verkar vara överens, vården måste ställa om och bli personcentrerad. Eva-Lotta Lager, ordförande i Vårdförbundet avd. Jönköping har skrivit en debattartikel som publicerats i bland annat JP och Smålands dagblad.

Alla verkar vara överens, vården måste ställa om och bli personcentrerad! Antalet invånare ökar, livslängden ökar och vårdens resurser räcker inte till. Vården måste bli personcentrerad.

Vårdförbundet har bestämt sig och antar utmaningen men vi är inte ensamma. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Region Jönköpings län har också fattat beslut om att vården ska vara personcentrerad, ändå går det så långsamt.

Vi ser att personcentrerad vård växer fram i en del, ofta isolerade, verksamheter. Det är mycket glädjande och bra. Men det sker inte överallt och inte alltid!

Personcentrerad vård är ingen modell, det är ett etiskt förhållningsätt, det handlar om att ändra perspektiv. Personcentrerad vård utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa. Då efterfrågar vården personens förmågor och är aktiverande. Vården är sammanhållen och möter alltid varje människa med värdighet, medkänsla och respekt.

Det är särskilt viktigt att lägga kraft på att planera hälsofrämjande insatser och en sammanhållen vård för de personer som har de största vårdbehoven – personer med multisjuklighet, långvarig sjukdom och personer med omfattande funktionsnedsättning. Det är dessa personer som den traditionella vården ofta sviker. Genom att vården blir personcentrerad kommer vården kunna upprätthålla en god kvalité, vara säker och vårdens olika kompetenser tas till vara till fullo.

Förutom dessa oerhörda vinster kommer även arbetsmiljön att förbättras betydligt genom att det personcentrerade förhållningssättet även speglas mellan chef och medarbetare och mellan medarbetarna sinsemellan. 

För att möjliggöra att vården blir personcentrerad krävs en tydlig styrning, en ledning som leder i den riktningen. Det är helt avgörande hur uppdraget till verksamheterna utformas för vilket resultat man kan uppnå. Därför menar vi att det behövs ett helt nytt sätt att beskriva uppdraget för vården och alla dess verksamheter. Det ansvaret ligger på politiker i kommuner och landsting. Chefer på alla nivåer i vården har ett stort ansvar för hur arbetsorganisation och arbetssätt utvecklas.

Chefer och ledare ansvarar också för att skapa förutsättningar för en vård och omsorg som håller samman för varje person. Då krävs samarbete över organisationsgränser och vårdgivargränser. För att riva stuprör och skapa en sammanhållen och sömlös vård behöver alla chefers uppdrag innebära samarbete över gränserna mellan olika kliniker, enheter och huvudmän. En förutsättning för ett gott ledarskap är att chefer har ett rimligt antal medarbetare.

För att kunna använda vårdens alla olika professioners kunskap fullt ut och för att främja teamarbetet behöver alla ledningsgrupper ha representanter med kunskapsgrund som motsvarar vårdteamets olika kunskapsområden; exempelvis medicin, omvårdnad, rehabilitering och socialt arbete. 

Ersättningssystemens utformning är viktig för att främja en personcentrerad vård och för att vården ska hålla samman för varje person. Ersättningssystemen behöver till exempel skapa utrymme för att lyssna på berättelsen i vårdmötet och samtidigt – i ett större perspektiv – ge förutsättningar för den genomgripande innovation som hela vårdsystemet behöver för att kunna ställa om helt till en personcentrerad vård.Det kan till exempel innebära att vårdens alla huvudmän har ett och samma e-hälsosystem som utgår från vårdtagaren.

Omställningen kräver resurser men vinsterna för individ och samhälle är större! 

Eva-Lotta Lager,  Ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping