Vårdförbundet Gävleborg utdelar varje år ett stipendium på kandidatnivå och ett stipendium på magisternivå.

Kandidatnivå

Stipendiet är på 5 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på kandidatnivå inom relevant ämnesområde för våra professioner.

Magisternivå

Stipendiet är på 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete på magisternivå inom relevant ämnesområde för våra professioner.

För båda stipendierna gäller:

  • Vid bedömning kommer vikt att läggas vid vad som är relevant för våra professioners yrkesutveckling.

  • Stipendierna kan delas mellan studenter som utfört ett gemensamt examensarbete, men inte mellan flera examensarbeten på samma nivå.

  • För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet för samtliga författare och att minst en av författarna är medlem i Vårdförbundet Gävleborg.

  • Beslut angående stipendiet fattas av Vårdförbundet Gävleborg.

  • En kort presentation av examensarbetet förväntas på årsmötet för att erhålla stipendiet. När examensarbetet presenteras ska författaren vara närvarande. Om det är flera personer som står som författare ska samtliga vara närvarande.

  • Till ansökan ska bifogas godkänt examensarbete. Examensarbetet får inte vara äldre än 12 månader, räknat från datumet 2023-08-15. Betygsdatumet i Ladok gäller.

  • Stipendiet utdelas varje år vid Vårdförbundet Gävleborgs årsmöte.

Sista ansökningsdag

Ansökningar ska vara Vårdförbundet Gävleborg tillhanda senast den 15 augusti 2024. 

Frågor? Kontakta  info.gavleborg@vardforbundet.se

Ansökan om stipendium

Ange om examensarbetet är på kandidat eller magisternivå
Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE 

Bekräfta medlemskap
Godkännande

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter