Huvudmeny

Glömt användarnamn eller lösenord Skapa ett konto

Patientsäkerhetslagen

Från och med den 1 januari 2011 gäller den nya patientsäkerhetslagen. Syftet med lagen är att främja en hög patientsäkerhet så att vi kan minska vårdskadorna.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om systematiskt patientsäkerhetsarbete, legitimation och behörighet för vårdpersonal, skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivare, dvs de som bedriver verksamheten, bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten i syfte att upprätthålla kraven på god vård.

Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas.

Risker för vårdskador ska undanröjas eller, om det inte är möjligt, begränsas. Att inhämta information om risker och att analysera dessa är en väsentlig del av patientsäkerhetsarbetet.

All hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls genom att rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra vårdskada.

Syftet med utredningen ska vara att:

1. så långt det är möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det, samt

2. ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att en liknande händelse inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

 Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienter och deras närstående kan ha mycket att tillföra i vårdgivarens arbete med att förebygga vårdskador. De ser inte sällan sådant som hälso- och sjukvårdspersonalen missar och det är angeläget att denna information används i patientsäkerhetsarbetet.

Information

Om det inträffat en vårdskada ska patienter, och i vissa fall närstående, få information om vad som hänt, och om möjligt varför, samt annan information som möjliggör att han eller hon kan tillvarata sina rättigheter i olika avseenden.

Lex Maria

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Riskpersoner

Vårdgivare är skyldiga att rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten till IVO. Det måste finnas faktiska omständigheter som talar för att en person utgör en fara för patientsäkerheten. Det får inte bygga på allmänna bedömningar eller spekulation.

Om IVO anser att det finns skäl för prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt ska IVO göra en anmälan till HSAN.

Klagomålshantering

Om patienter, närstående och andra har klagomål på vården kan de framföra sina synpunkter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). På så sätt bidrar de till att göra vården säkrare. IVO utreder vad som har hänt och har inte enbart fokus på hälso- och sjukvårdspersonalens agerande. Tyngdpunkten ligger framför allt på att bedöma om något blev fel och i så fall varför. IVO bedömer också vad som är viktigt att åtgärda för att inte samma händelse ska inträffa igen.

Läs mer om hur IVO hanterar klagomål på IVO:s webbplats.

Se även relaterad information i kolumnen till höger.